Filter resetten

Artikel 1 Definities

 1. 4Locals: de opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65541685
 2. Opdrachtgever (aanbieder): de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie 4Locals werkzaamheden gaat verrichten, dan wel aan wie zaken zullen worden geleverd. Oftewel de marktpartij handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (of: vertegenwoordigend orgaan van een vereniging van aanbieders) die een overeenkomst heeft gesloten met 4Locals om via het 4Locals Platform en in de app aanbiedingen, acties en/of uitingen te plaatsen en direct te communiceren met Consumenten.
 3. Opdrachtnemer: Alle onderdelen van het door 4Locals ontwikkelde digitale retail platform, waaronder maar niet beperkt tot 4Locals app en het 4Locals Management Portal. Alle onderdelen te samen worden het 4Locals Platform genoemd. 4Locals biedt een voor Consumenten gratis dienst met informatie over winkels en aantrekkelijke acties, aanbiedingen en deals van deze winkels. Het platform faciliteert tevens een direct contact met de winkeliers voor het vervullen van behoefte aan informatie en/of producten. De dienstverlening van 4Locals beperkt zich tot het faciliteren, publiceren en communiceren van winkels, winkelinformatie, acties, posts, deals en/of aanbiedingen via de 4Locals app / CMS en het openstellen van 4Locals app voor Consumenten. Wanneer een Consument besluit deel te nemen aan een Deal en/of aanbieding dan gaat hij een overeenkomst aan met de Aanbieder. De Deal / actie van de aanbieder is na plaatsing voor Consumenten terug te vinden op het 4Locals platform.
 4. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die gebruik maakt van het 4Locals Platform voor het vinden van informatie, het contacten van winkeliers, het aanmaken van een gebruikersaccount, het reageren op en delen via social media van deals en/ of acties, het volgen en beheren van favorieten ondernemers.
 5. Acties en/ of aanbieding: door een aanbieder geïnitieerde uitingen van reclame die via het 4Locals platform worden geplaatst. Uitingen van Aanbieders worden gecommuniceerd met Consumenten. Hieronder wordt begrepen de communicatie van acties en/ of aanbiedingen via het 4Locals platform:
  1. In de 4Locals app zijn alle deals, acties en/of aanbiedingen zichtbaar voor de Consument. De Consument kan een actie en/of aanbieding via social media delen met andere consumenten. Een consument kan een deal, actie en/of aanbieding alleen gebruiken of inwisselen met behulp van de meegestuurde voucher, de toegezonden mail of bij vertoon van de actie en/ of aanbieding in de 4Locals app. Na tijdsafloop verloopt de geldigheid. Het vertonen van de meegestuurde voucher, de toegezonden mail of de vertoning van de actie en/ of aanbieding in de 4Locals app geeft geen garanties voor de beschikbaarheid van de deal, actie en/of aanbieding. De Aanbieder is hiervoor niet aansprakelijk (het kan voorkomen dat een bepaalde maat en/of uitvoering niet meer beschikbaar is of dat de deal, actie en/of aanbieding is verlopen).
  2. De 4Locals app communiceert deals, acties en/ of aanbiedingen van Aanbieders ook via social media, waarvoor het vereist kan zijn dat de Consument zich dient aan te melden en/of in te loggen bij het betreffende social media platform.
  3. Indien de Consument nog geen persoonlijk gebruikersaccount van 4Locals heeft, kan hij dit via de 4Locals app aanmaken. De Consument gaat akkoord met de algemene voorwaarden bij het aanmaken van een gebruikers account.
  4. De Consument heeft de mogelijkheid om de deal, actie en/of aanbieding te delen via Social Media.
 6. Overeenkomst: elke afspraak en/of bestelling tussen de opdrachtgever en 4Locals ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst, bestelling of opdrachtbevestiging.
 7. Kosten: de opdrachtgever (aanbieder) is een maandelijkse vergoeding verschuldigd aan 4Locals om gebruik te mogen maken van het 4Locals platform. De Consument is, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de 4Locals app, delen van een deal, actie en/ of aanbieding.
 8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarop 4Locals deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever worden door 4Locals uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor 4Locals voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 4. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.
 7. Indien 4Locals niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat 4Locals het recht verliest om in andere gevallen stripte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 8. 4Locals heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden –bij voorbaat- met opdrachtgever besproken.

Artikel 3 Offertes

 1. Iedere offerte van 4Locals is vrijblijvend.
 2. Is in de offerte geen aanvaardingstermijn gesteld, dan kan opdrachtgever aan de offerte geen rechten ontlenen.
 3. Een verstuurde offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij 4Locals schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien opdrachtgever de offerte aanvaardt dan behoudt 4Locals het recht om de offerte binnen 14 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 5. 4Locals is niet aan haar offertes gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever verstrekt zijn. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle relevante informatie aan 4Locals verstrekt.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht 4Locals niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Levertijden in een offerte zijn altijd indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van de offerte dan is 4Locals daaraan niet verbonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 4Locals anders aangeeft.
 10. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en/of bestellingen.

Artikel 4 De overeenkomst

 1. Een overeenkomst, tussen 4Locals en opdrachtgever, komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en/of opdracht door 4Locals.
 2. 4Locals is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling en/of opdracht te weigeren.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/ of informatie, waarvan 4Locals aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of bestelling, tijdig aan 4Locals verstrekt worden.
 4. Indien 4Locals en opdrachtgever een levertermijn zijn overeengekomen dan begint deze termijn pas te lopen nadat de opdrachtgever alle gegevens en/ of informatie aan 4Locals heeft verstrekt.
 5. Indien de in lid 3 bedoelde gegevens en/ of informatie niet tijdig aan 4Locals verstrekt worden, dan heeft 4Locals het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

 1. Alle overeenkomsten en/of bestellingen worden door 4Locals uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
 2. Indien voor de levering van bepaalde diensten of producten een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient opdrachtgever 4Locals schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daartoe 4Locals een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. 4Locals zal de overeenkomst en de daarbij behorende werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren.
 4. 4Locals heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde, zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
 5. 4Locals kan de overeenkomst in fasen uit voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk factureren.
 6. Wanneer 4Locals en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat er aanbetaling dient plaats te vinden dan kan 4Locals de uitvoering van de werkzaamheden, overeenkomst of bestelling opschorten totdat 4Locals de aanbetaling daadwerkelijk ontvangen heeft.
 7. Voert 4Locals een overeenkomst in verschillende fasen uit, dan kan 4Locals de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de voorafgaande fase(n) heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Annulering en wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
 2. Wijziging, aanpassing en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van 4Locals.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan 4Locals een verzoek tot, wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst weigeren. 4Locals heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
 4. Een overeenkomst en/of bestelling waarvoor maatwerk is vereist kan te nimmer worden geannuleerd.
 5. Ingeval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van 4Locals.
 6. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door 4Locals niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die 4Locals bij het tot stand komen van de overeenkomst en/of bestelling niet bekend waren, heeft 4Locals te allen tijde het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling mogelijk blijft.
 7. Indien de wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan 4Locals toegerekend kunnen worden, dan zal 4Locals geen meerkosten in rekening brengen.

Artikel 7 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

 1. 4Locals is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  1. Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. 4Locals na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen.
  3. Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan.
 2. Indien 4Locals overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Schort 4Locals de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen beschikt, heeft 4Locals de mogelijkheid om de overeenkomst dan wel de bestelling te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. 4Locals behoudt zich het gebruik van alle aan haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Hieronder zijn begrepen alle auteursrechten en andere rechten, alle gepubliceerde en geplaatste informatie, foto's, video's en de inhoud van databases. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of een anderszins gebruik van enig aan 4Locals toebehorend intellectueel eigendomsrecht is niet toegestaan, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming van 4Locals is verkregen. Een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van 4Locals zal, indien dit door 4Locals noodzakelijk wordt geacht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtelijke instanties.
 2. Tenzij anders is overeengekomen behoudt 4Locals de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte gegevens, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van 4Locals en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
 3. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, zonder uitdrukkelijk toestemming van 4locals Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder bronvermelding worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Aanvulling; de wetgeving rond internet ontwikkelingen en toepassingen is nog volop in beweging, waardoor hetgeen wel/niet toegestaan niet altijd duidelijk is en er ruimte is voor eigen interpretatie. Het kan dus voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyright houder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval wordt u verzocht om contact op te nemen. Dit kan via de contactpagina van 4locals.
 4. Auteursrechten en vrijwaring. 4locals is niet gehouden na te gaan of op door de opdrachtgever aangeleverd materiaal auteursrechten van derden rusten. De opdrachtgever zal 4locals vrijwaren voor mogelijke claims van derden, claims in verband met schending van auteursrechten daaronder begrepen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door 4Locals geleverde diensten en producten, daaronder (eventueel) mede begrepen materialen, ontwerpen, schetsen informatie en/of maten etc. blijven in eigendom van 4Locals totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst met 4Locals is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel een recht daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht 4Locals daarvan onmiddellijk, doch zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Wanneer opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, is 4Locals gerechtigd de geleverde zaken, zonder rechtelijke machtiging, terug te nemen.

Artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames

 1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld en/of de betreffende werkzaamheden door 4Locals zijn uitgevoerd. Daarbij dient onderzocht te worden of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst en/of bestelling voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de opdrachtgever 4Locals terstond, doch binnen 1 week, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 1 week na de dag van de levering van de bestelling en/of diensten 4Locals schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van de bestelling en/of diensten, in te stemmen en vervalt het klachtrecht, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.
 3. 4Locals dient door opdrachtgever in staat te worden gesteld klachten te controleren.
 4. Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen vinden over de klacht, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten daarvan komen voor rekening van de partij die door de deskundige in ongelijk wordt gesteld, tenzij partijen vooraf anders zijn overeengekomen.
 5. Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is ook dan verplicht het geleverde af te nemen en te betalen.
 6. Garanties van geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden worden alleen schriftelijk door 4Locals verleend. Gegeven garanties strekken nooit verder, dan de garantie zoals deze door de producent, importeur, producent en/of leverancier wordt gegeven.
 7. Zaken die op maat zijn gemaakt worden te nimmer door 4Locals teruggenomen, tenzij de zaak gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar een nalatigheid of door een fout van 4Locals te wijten is. In dat geval zal 4Locals zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuwe zaak te leveren.
 8. 4Locals verhelpt alleen een tekortkoming ten aanzien van geleverde zaken en de daarbij behorende werkzaamheden indien opdrachtgever aantoont dat deze het gevolg is van een uitsluitend vóór de levering c.q. voltooiing van het werk gelegen en tevens aan 4Locals toe te rekenen oorzaak (bijvoorbeeld: ondeugdelijk materiaal, gebrekkige fabricage en/of montage) en/of bestaat uit het ontbreken van een uitdrukkelijke toegezegde eigenschap. 4Locals bepaalt op welke wijze de tekortkoming wordt verholpen.
 9. Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 4Locals de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 11 Betaling en incassokosten

 1. Betaling (advertentie) dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door 4Locals aan te geven wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De door 4locals genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen. Facturen (lidmaatschap) verlopen altijd via maandelijkse incasso (aan het begin van de maand)
 3. 4Locals kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
 4. 4Locals kan een aanbetaling of betaling in termijnen verlangen. Bij betaling van de aanbetaling of termijnbetaling dient opdrachtgever de in lid 1 bedoelde betalingstermijn in acht te nemen.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 6. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft 4Locals het recht, nadat zij opdrachtgever minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente zoals bedoelt in artikel 119 en 119a, boek 6 Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.
 7. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de incassokosten verschuldigd.
 8. 4Locals houdt zich bij de berekening van de incassokosten aan de wettelijke maximum aan incassokosten, met een minimum van €40, -
 9. Over de verschuldigde incassokosten is opdrachtgever eveneens de wettelijke rente verschuldigd.
 10. De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse

Artikel 12 Overmacht

 1. 4Locals is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van 4Locals ligt. Als zo’n omstandigheid geldt in ieder geval:
  1. Oproer;
  2. Oorlog of oorlogsgevaar;
  3. Mobilisatie;
  4. Bedrijfsbezetting;
  5. Werkstaking, boycot, blokkade;
  6. Natuurramp;
  7. (kern)Explosie;
  8. Ernstige brand;
  9. Uitstroming van giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of gassen;
  10. Uitval van toevoer van energie;
  11. Overheidsmaatregel (eventueel ook een buitenlandse) zoals: een in- en uitvoerverbod, een levering- of productieverbod;
  12. Tekortschieten door een leverancier/producent of andere hulppersonen door overmacht in de zin van dit lid.
 3. Onder overmacht verstaat 4Locals, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop 4Locals gene invloed kan uitoefenen, doch waardoor 4Locals niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 4Locals of van derden (zoals leveranciers) daaronder begrepen.
 4. 4Locals kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel 4Locals als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
 5. Indien 4Locals ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling gedeeltelijk is nagekomen is 4Locals gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren. Opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst en/of bestelling.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van 4Locals is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. 4Locals is te nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever geleden heeft doordat 4Locals is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen, maten etc.
 3. 4Locals is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap voldoende door 4Locals in acht genomen waren.
 4. 4Locals is te nimmer aansprakelijk indien opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde of opdrachtgever de adviezen van 4Locals niet heeft gevolgd.
 5. De aansprakelijkheid van 4Locals wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden is beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de overeenkomst en/of bestelling, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst en/of bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. 4Locals is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 4Locals aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan 4Locals toegerekend kunnen worden;
  2. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade;
  3. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 7. 4Locals is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen (maar niet beperkt):
  1. Gevolgschade;
  2. Gederfde winst;
  3. Gemiste besparingen;
  4. Schade door bedrijfs – of andersoortige stagnatie.
 8. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 4Locals.
 9. 4Locals kan niet garanderen dat een overeenkomst tussen de Aanbieder en de Consument (op een succesvolle wijze) tot stand komt. De Consument gaat door het kopen, aanschaffen van een deal, actie en/of aanbieding geen overeenkomst aan met 4Locals, maar met de Aanbieder. 4Locals zelf is niet gehouden tot het leveren van enige prestatie, goed of dienst aan de Consument op grond van een deal, actie, of anderszins.
 10. 4Locals is op geen enkele manier verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel, voortvloeiende uit het gebruiken van het product of dienst door de Consument als gevolg van de door de Aanbieder aangeboden deal, actie en/of aanbieding. 4Locals levert via de 4Locals app slechts de informatie voor over deals, actie en/of aanbieding aan de Consument. 4Locals is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor overeenkomsten die worden gesloten tussen de Consument en de Aanbieder.
 11. De in een deal, actie en/of aanbieding vermelde prestatie levert de Aanbieder aan de Consument voor eigen rekening en voor eigen risico. 4Locals is ten opzichte van de Consument niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming of anderszins door de aanbieder. 4Locals kan op geen enkele wijze worden gehouden tot het vergoeden van enige schade veroorzaakt door de tekortkoming in de nakoming door de Aanbieder.
 12. 4Locals zal altijd maximale inspanning verrichten om te zorgen dat de 4Locals app zonder technische storingen functioneert. Desondanks kunnen bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden of de verdere ontwikkelingen storingen veroorzaken die de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. 4Locals kan de beschikbaarheid van de 4Locals app niet garanderen. 4Locals aanvaardt geen verantwoordelijk noch aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan bij een aanbieder door het uitblijven van beschikbaarheid van het 4Locals CMS en/of de 4Locals app, het ontstaan van technische storingen of dataverlies.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, bestellingen, facturen en/of offertes tussen de opdrachtgever en 4Locals is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Kan het geschil niet onderling worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van hetzij de vestigingsplaats van 4Locals, hetzij de woonplaats van opdrachtgever.
 4. Partijen hebben de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.

Artikel 15 Overige bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. De actuele algemene voorwaarden zijn beschikbaar via www.4Locals.nl. Mocht u het met de gewijzigde algemene voorwaarden oneens zijn, dan kunt u geen gebruik meer maken van het 4Locals platform.
 2. 4Locals behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van het 4Locals platform te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.
 3. Mochten afzonderlijke bepalingen van de algemene voorwaarden ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden niet.
 4. Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de door 4Locals aangeboden diensten, is 4Locals altijd bereikbaar per email onder info@4locals.nl of via het postadres van 4Locals.